3. Strategiska beslut

Med Strategiska beslut avser vi processen att utveckla en profil som vägleder kommande beslut om organisationens omfattning, utseende och inriktning.

I centrum står själva den strategiska tankeprocessen; det som sker i huvudet på ledningsgruppens medlemmar.

Först utvärderar vi tillståndet i organisationen; nuvarande produkter, kunder, marknader och ekonomisk avkastning inklusive drivkraft, affärsidé och excellensområden*.

Ledningsgruppen sätter ord på företagsklimatet och kart­lägger interna styrkor/svagheter och externa hot­/möj­lig­heter. Underlaget levererar medlemmarna i förväg. Kart­läggningen omfattar allt från framgångsrik geografisk expansion till potentiella konkurrenter.

Gruppen formulerar alternativa strategier och väljer en drivkraft för att testa en preliminär strategisk profil.

Förutom drivkraft och affärsidé ingår i profilen: tidsram, vision, produktomfattning, geografisk marknad och kun­der, riktlinjer för storlek och tillväxt, t ex mål, för­sälj­nings­prog­noser och ekonomisk avkastning.

Till sist jämför vi den nya profilen med den nuvarande; vilka förändringar behövs för att gå från nuvarande produkter

__________________________________
*excellensområden definieras av drivkraften. På excel­lens­om­rådena måste företaget prestera i OS-klass för att hålla konkurrensen stången och de är en logisk grund för att optimalt fördela resurser.

Hela processen

och kunder till nya produkter och kunder som blir konse­kvensen av den nya strategin?

Utnyttjar den nya strategin organisationens styrkor och möjligheter? Undviker den i huvudsak svagheter och hot? Och kan den nya strategin mäta sig mot konkurrenternas styrkor; slår den mot deras svagheter?

Jämförelserna hjälper oss att välja den slutgiltiga strategiska profilen, inklusive drivkraft och affärsidé. Jämförelserna leder slutligen fram till konkreta punkter på nyckelåtgärdslistan.

Uppföljning
Vi hjälper ledningsgruppen att smälta samman den nya strategin med dagens agenda, att ta steget över i den operativa verkligheten och formulera de kritiska besluten, som företaget måste fatta och omsätta i handling.

vä-HÖGERvänster