4.5. Kreativitet

Den kreativa processen
”Tänk utanför boxen!” Det övergripande syftet är att Tänk_utanför_boxen1förbättra en situation. Vi behöver kreativitet när vi ska hitta på hypoteser i problemlösningen. Men vanligtvis ligger behovet i nutid och/eller framtid: ”Vilken åtgärd kan vi vidta för att förbättra situation X?”

Den vanligaste tillämpningen är i nutid när vi antingen inga alternativ har eller tillgängliga alternativ är undermåliga och inte svarar mot våra KRAV.

Till exempel:

  • ”Vad kan jag göra för att sälja mer av vår nya produkt?
  • ”Hur kan jag anpassa produktionssystemet för nästa års krav?
  • ”Hur kan vi producera mera utan att anställa flera?”

Stegen i den kreativa processen är:

Förbereda
Det första steget innebär att samla in och organisera information i anslutning till situationen ifråga. Dessutom skall miljön förberedas för att främja idérikedomen.

Generera
l det här steget skapas idéerna – höger hjärnhalva ”kopplas på”. Det är en gruppaktivitet.

Konsolidera
Genereringssteget bör ha frambringat ett stort antal idéer, som måste sorteras, formuleras om eller reduceras till ett mindre antal tydliga, livsdugliga ”överalternativ”.

Verifiera
l det här steget värderas och verifieras ”överalternativen” mot normer och kriteria fastställda i förberedelsesteget.

Bearbeta
Genomförandeplanen formuleras och ”bearbetas” med hjälp av processerna för att uppnå bästa resultat. 

vä-HÖGERvänster